?GRAN PANERA DE NADAL?
novembre 29, 2021
Problemas de sueño en el autismo
gener 31, 2022

La metodologia de treball dins el programa de JEI, està dividida en tres grans blocs: les habilitats terapèutiques, les habilitats de vida independent i les habilitats acadèmiques. L’article del blog d’aquest mes anirà referit a aquestes últimes.

Són molts els diferents aspectes que es tracten dins d’aquestes habilitats, però tots comparteixen espai, ja que es duen a terme dins de l’aula i sempre seguint la ràtio 1 a 1, és a dir, un/a professional per un/a jove.

Així doncs, les diferents activitats que formen part d’aquestes habilitats, són:

Comunicació i llenguatge: En el nostre cas és molt important aquest aspecte, ja que són joves que no es comuniquen verbalment, per tant, és molt important ser constant i treballar-ho amb regularitat per proporcionar-los-hi estratègies de comunicació funcionals.

Algunes de les activitats que es duen a terme per reforçar aquestes habilitats són:

  • Vocalitzacions: El/la jove observa una imatge i ha de dir que hi veu
  • Vocals: El/la jove ha de repetir les vocals alhora que ho fa el vídeo que se li reprodueix.
  • Demandes funcionals: Per al/la jove que té un nivell de comunicació més verbal, es treballa el fet de realitzat demandes funcionals com demanar un paper, un bolígraf o qualsevol cosa que es necessiti, de manera que les aprenguin per poder-les fer servir en el context del dia a dia.
  • Sistema de comunicació per intercanvi d’imatges PECS: Mètode d’intercanvi de pictogrames a través del qual és possible la comunicació entre el/la jove i el/la professional. Aquesta activitat forma part de les habilitats terapèutiques, però potencia l’espontaneïtat i agilitat a l’hora de tenir recursos per comunicar-se.

 Estimulació cognitiva: S’engloben totes aquelles activitats dirigides al funcionament cognitiu en general (memòria, llenguatge, atenció, concentració, raonament, etc.) a través d’activitats d’estimulació com:

  • Memory: El/la jove té una sèrie de targetes sobre la taula i se li van oferint altres targetes d’una en una, les quals ha d’anar aparellant amb les que ja tenia prèviament.
  • “El lince”: El/la jove té un plafó en el qual surten diferents imatges, ja siguin de menjar, d’objectes reals, de peces de roba, etc. En aquest cas el que ha de fer el/la jove és buscar en aquest plafó quin objecte li està demanant l’educador.
  • Puzle: Consisteix en la realització d’un puzle en la qual el/la jove ha d’estar atent a la peça que falta, alhora que treballa la psicomotricitat fina.           

   

Psicomotricitat fina: Són activitats molt simples que formen part de la vida quotidiana i es duen a terme per tal d’enfortir aquest aspecte dels i les nostres joves, de manera que després els hi pugui servir per a diferents contextos. Posar la tapa als tapers, posar sucre a un iogurt o un got, posar monedes dins d’una guardiola i posar les pinces quan estenen la roba, serien algunes de les activitats que formen part d’aquestes habilitats.

Dictats, lectura, escriptura: En el cas dels i les joves que tenen capacitat per escriure i llegir, es realitzen habilitats més complexes per tal de poder guanyar agilitat en un futur i això es vegi reflectit en la seva espontaneïtat a l’hora d’expressar-se. Ara bé, cada activitat va adaptada a les necessitats i mancances del o la jove.

Activitat de la vida quotidiana: Com seria ensobrar, grapar, desgrapar, plastificar, fer fotocòpies, etc. Una sèrie d’activitats amb les quals els i les nostres joves es poden trobar en el seu dia a dia.

Així doncs, com ja s’ha vist, hi ha una gran varietat en la manera de treballar l’àmbit acadèmic per tal d’assolir una sèrie d’objectius establerts prèviament al plantejament de les activitats. Pot donar-se el cas que més d’un/a jove necessiti treballar els mateixos objectius, però, en aquest cas, s’adapta l’activitat segons les característiques de cada un. Tot i això, però, és molt important seguir potenciant aquests aspectes en els i les nostres joves, ja que fer-ho a través de diferents activitats amb les quals ells i elles se sentin còmodes, és molt més dinàmic i evita que puguin arribar a avorrir-se. A més, un dels principals objectius que tenim és augmentar la seva autonomia al màxim, tant en el context escolar, com el context de casa o qualsevol altre.

 

Jana Sancho Cabello

Educadora de JEI