Codi ètic de la
Fundació Privada Tutelar d'Andorra

La Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra neix l’any 2007.

La Fundació té per missió protegir les persones que han perdut la capacitat d’obrar garantint-ne una qualitat de vida des del respecte i la confidencialitat i, alhora, sensibilitzar la societat andorrana per aconseguir la seva implicació i compromís.

Per dur-la a terme, la Fundació realitza, fonamentalment, les tasques següents:

SUPORT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
SUPORT DE MENORS
SUPORT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSICOSOCIAL
SUPORT DE PERSONES GRANS

El codi ètic que presentem està inspirat directament en el de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya i en el de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines.

Per reflexionar sobre l’ètica ens sembla adequat partir de la definició que fa Adela Cortina en el llibre L’ètica de la societat civil: "Els ciutadans som insubstituïbles en la construcció del nostre món moral, perquè els agents de moralització, els encarregats de formular judicis morals, d’incorporar-los i transmetre’ls a través de l'educació, no són els polítics, ni els personatges del món de la imatge, ni els cantants, ni el clero, ni els intel·lectuals, sinó totes i cadascuna de les persones que formem part d'una societat. Per això es pot dir, sense por a equivocar-nos, que la moral cívica o la fem les persones del carrer o no es farà.”

Així doncs, aquelles organitzacions que representen interessos col·lectius: les Organitzacions No Lucratives (ONL) han de demostrar més que ningú que l’ètica és el resultat d’un comportament de tots els ciutadans.

I, encara més, per a aquelles persones amb discapacitat a les que donem suport. Aquesta preocupació ètica ha de ser i és el component essencial del nostre treball tant envers les persones de les quals ens ocupem com de la societat.


ELEMENTS PER AL CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ


1. Codi ètic intrínsec

Aquest codi està basat en l’ètica de mínims que requereix una societat pluralista:

Respecte pels drets humans bàsics de llibertat: dret de la persona a la vida, a pensar i expressar-se lliurement i a participar en la legislació de la comunitat
Igualtat: dret als aliments, a l'habitatge, a la jubilació, així com drets de tipus social i cultural
Solidaritat: dret a néixer en un ambient sa i en pau per aconseguir realitzar-se en llibertat

En el cas de la nostra Fundació, el codi ètic afegeix:

Fidelitat a la missió: totes les activitats que es desenvolupin han d’estar encaminades a aconseguir la millora de la qualitat de vida de les persones acompanyades i usuaris de la Fundació.

Eficiència i professionalitat: capacitat d’obtenir uns bons resultats en la gestió dels objectius de l’entitat amb els recursos disponibles i l’equip humà existent. Aconseguir el màxim nivell de disponibilitat i d’atenció als usuaris per part d’aquest.

Imparcialitat i independència professional en l’exercici de l’activitat, d’acord amb allò establert en els nostres estatuts

Organització i mitjans adequats: l’organització ha de disposar dels recursos humans i materials precisos per al bon desenvolupament de la seva tasca.

Moderació: atès que la Fundació parteix d’uns recursos limitats, aquests han de ser administrats per obtenir el màxim acompliment dels objectius proposats. No s'ha de confondre la moderació o l’austeritat amb recursos insuficients. Atès que el més important és aconseguir una bona qualitat en el servei, s’ha de tenir en compte que, malgrat treballar amb criteris de moderació, allò prioritari és la qualitat en el servei, que projecta la imatge tècnica de la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra.

Transparència: els comptes, patrimoni i administració general de l’entitat ha de ser rigorós i donat a conèixer regularment als òrgans pertinents (Protectorat, Administracions, Fiscalia, etc.), tal i com disposa la legislació vigent, de manera que la societat pugui tenir plenes garanties de la tasca realitzada.


2. Codi ètic respecte a les persones acompanyades

Respecte de la persona acompanyada: serà sempre un valor en ella mateixa. Malgrat les seves possibles discapacitats es considerarà la persona acompanyada un subjecte de dret que ha de desenvolupar la seva personalitat amb la màxima llibertat possible. Els tutors han de ser el màxim de respectuosos.

Acceptació de la discapacitat com a element de normalitat: la Fundació, juntament amb l’equip terapèutic de cadascuna de les persones acompanyades, ha de ser capaç de fer assumir a cadascuna de les persones el fet de tenir modificada la capacitat d’obrar com un element més de les seves circumstàncies personals. I és a partir d’aquesta acceptació que la persona acompanyada pot assumir la seva especificitat dins d’un context de normalitat, en una societat que ha d’aprendre a conviure amb “LA DIFERÈNCIA”.

Vetllar per l'autonomia: com a complement d’allò esmentat en els apartats anteriors, la responsabilitat tutelar comporta la sensibilitat imprescindible per tal de potenciar l’autonomia de cadascun dels nostres usuaris.

Per aquests motius, la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra, ha de treballar colze a colze amb els equips terapèutics i posar a disposició de les persones amb discapacitat psicosocial i de les persones grans els elements o recursos necessaris que s’adeqüin més a les seves circumstàncies personals.

Els principis d’actuació es basaran en la:

No discriminació: respecte de les persones acompanyades per la Fundació mitjançant els mecanismes de la tutela i que estiguin incloses en l’àmbit estatutari de l’entitat.

Globalització: l’atenció a la persona ha de tenir un caràcter integral, en el qual es tinguin en compte totes les especificitats i tots els àmbits, tant personals com patrimonials.

Personalització: serà condició indispensable l’elaboració d’un programa individual d’intervenció que, des de la situació de partida, contempli els objectius a assolir.

Confidencialitat de les dades: es garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de les persones que seran tractades només amb la finalitat d’exercir el suport necessari a les persones.


3. Codi ètic respecte de l’organització

L’organització de la Fundació es configura en tres nivells diferents:

3.1. PATRONAT
3.2. EQUIP PROFESSIONAL
3.3. ELS VOLUNTARIS

3.1. Participació i responsabilitat dels patrons en la definició i aplicació del codi ètic.
El Patronat ha d’integrar el codi ètic en la reflexió sobre el compliment de la missió, així com en l’elaboració del Pla Estratègic, que configuren l’eix principal de l’entitat.

El Patronat haurà de projectar la imatge de l’entitat.

Obtenció de recursos

El Patronat ha de garantir:

L’autonomia de l’entitat: Diversificació en l’obtenció de recursos

La coherència amb les pròpies finalitats: No es poden obtenir recursos d’empreses o particulars que contradiguin les finalitats fundacionals, o que s’hi enfrontin.
Els excedents s’hauran de destinar a les activitats que corresponen a l’acompliment dels objectius o finalitats fundacionals.


3.2. L’equip professional i el codi ètic
L’equip professional s’ha d’encarregar de la gestió de l’entitat, basant-se en els següents criteris:

EFICIÈNCIA-PROFESSIONALITAT-HUMANITAT
Aquests tres conceptes han de marcar l'estil de treball propi de la nostra cultura organitzativa. Pels criteris esmentats en l’ètica intrínseca, és bàsic que la nostra organització faci una feina de qualitat amb els recursos disponibles i alhora, que tingui en compte que treballa amb persones que tenen una problemàtica afegida per la situació de discapacitat, edat o necessitat de suport. Per tant, no pot haver-hi una relació freda i distant, ans al contrari, s'haurà d'utilitzar un to humà i d’atenció per a aconseguir els objectius proposats i els resultats esperats.

CONFIDENCIALITAT
El respecte dels drets de les persones acompanyades i les seves famílies obliga a mantenir la informació confidencial en aquells aspectes que afecten les seves limitacions i, en especial, en tot allò que fa referència a la seva discapacitat, la seva situació social i el seu patrimoni.

GESTIÓ PARTICIPATIVA I TREBALL D’EQUIP
L’equip professional haurà de col·laborar, en la mesura de les seves atribucions, en la redacció, aplicació i avaluació tant del codi ètic com dels plans de gestió, incorporant-hi els aspectes que sorgeixin de l'experiència del treball diari.

AUTOAVALUACIÓ
Cal potenciar, en l’equip, l’anàlisi i la revisió periòdica de la tasca duta a terme per part de cadascun dels seus membres.


3.3. ELS VOLUNTARIS.
La raó de ser dels voluntaris en una organització es basa en la seva identificació amb la missió o finalitats de l’entitat, per tant, la seva col·laboració voluntària s’ha de fonamentar amb un bon nivell: D’INFORMACIÓ, DE LES TASQUES A DESENVOLUPAR, DE FORMACIÓ ADEQUADA AL LLOC I RESPONSABILITAT, DE RECOLZAMENT ORGANITZATIU A LA SEVA COL•LABORACIÓ

La tasca dels voluntaris a la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra consisteix a fer el seguiment i suport a les persones acompanyades. Això exigeix una especial sensibilitat i un tracte humà acurat en la seva relació. Cal també que vetllin per les necessitats que detectin i posar-ho en coneixement immediat de la resta de l’equip. Cal que els voluntaris mantinguin un nivell de compromís important i responsable amb l’entitat.


AVALUACIÓ I REVISIÓ DELS PRINCIPIS ÈTICS

La conclusió de tot allò que conforma el codi ètic de la Fundació ha de ser que, si bé és imprescindible que qualsevol entitat no lucrativa disposi d’un codi ètic bàsic per a la realització de la seva tasca fundacional, és encara més necessari anar-lo revisant dins del marc del seu Pla Estratègic per adequar-lo a les noves necessitats socials que vagin sorgint.