Què és incapacitació?
març 11, 2014
Autisme i intervenció individualitzada
juliol 1, 2020
Show all

Què és la Tutela?

El procés de tutela s’inicia quan la persona ja està incapacitada i els pares no hi són o no poden exercir les seves funcions de cura (mentre hi siguin i no hi hagi circumstàncies especials, la llei considera que els pares són els seus representants). 

Parlem de tutela quan és una altra persona o entitat qui representa la persona incapacitada; quan són els pares, es diu que tenen la Pàtria potestat prorrogada.

Les funcions principals del tutor són:

  1. Assegurar la protecció de la persona.
  2. Administrar i guardar els seus béns.
  3. Vetllar perquè tingui la millor qualitat de vida possible.

Mitjançant escriptura pública, testament o codicil, el pare i la mare que estan en ple exercici de la pàtria potestat poden nomenar tutor dels seus fills menors no emancipats, la persona o persones que han de substituir-los, excloure determinades persones de la tutela i establir la remuneració de les persones que exerceixin el càrrec.

En cas de concurrència de nomenaments i d’exclusions fetes pel pare i per la mare, preval el nomenament fet pel pare o la mare que darrerament ha exercit la pàtria potestat.

L’organisme jurisdiccional que ha de constituir la tutela, pot prescindir dels nomenaments fets pels pares si considera de forma justificada, que existeix causa suficient per a l’exclusió. Segons l’article 28 de la Llei 15/2004 del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars.
La tutela es fa efectiva quan la persona o entitat tutelar designada accepta el càrrec de tutor davant la Batllia corresponent (també hi pot renunciar per causes justificades).

El tutor haurà d’informar cada any de la situació personal i patrimonial del tutelat i demostrar una bona gestió i administració dels seus béns, així com també una correcta atenció personal.

L’exercici del càrrec de tutor dura mentre la persona és incapaç.